Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Erfgoed innoveert. Dat zit deels in technologische vooruitgang, maar vooral in het bevragen van de huidige praktijk. Een collectie is geen neutrale weergave van het verleden, maar krijgt betekenis door de interactie met en interpretatie van een nieuwe generatie gebruikers. Dat maakt dat erfgoed per definitie toekomstgericht moet zijn. Op de conferentie Disclosing Futures - Rethinking Heritage, op 2 en 3 november in Het Nieuwe Instituut, gaan we in gesprek over de heroriëntatie op de erfgoedtaak en innovatie als voorwaarde voor duurzaam collectiebeheer.

Innovatie richt zich op nieuwe perspectieven. Welke stemmen zijn in een collectie vertegenwoordigd? Is auteurschap en authenticiteit aan herwaardering toe? En wat betekent dat voor het verzamelbeleid? Meerstemmig, speculatief en intersectioneel onderzoek geeft ruimte aan nieuwe verhalen en andere actoren. Daarbij richten we ons ook op de democratisering van erfgoed: op (creatief) hergebruik van archiefmateriaal, op collectief onderzoek en crowd editing.

En innovatie gaat over technologische vernieuwing: het behoud van materieel erfgoed door nieuwe restauratietechnieken, het leggen van nieuwe verbanden tussen collecties door middel van technieken die de vragen van gebruikers tot uitgangspunt nemen in plaats van de organisatie van data. Machine learning, virtual reality en datavisualisatie maken nieuwe manieren van online ontsluiting mogelijk die collecties openen voor nieuwe gebruikersgroepen.

Architectuur Dichterbij

Het gesprek over de heroriëntatie van de erfgoedtaak voeren we aan de hand van het werk dat de afgelopen jaren verzet is, zowel binnen Het Nieuwe Instituut als bij andere instellingen, nationaal en internationaal. In 2018 is Het Nieuwe Instituut gestart met Architectuur Dichterbij, een zesjarig programma ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, mogelijk gemaakt door een eenmalige investering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds de start van het programma heeft Architectuur Dichterbij bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe methodologieën, het bevorderen van inclusief en meerstemmig onderzoek, en bouwt het aan netwerken rond de collectie voor meer zichtbaarheid, zowel offline als online.

Twee dagen inspiratie en kennisdeling voor erfgoedprofessionals, ontwerpers en het onderwijs

Met onze samenwerkingspartners en collega-instellingen stellen we een rijk en gevarieerd programma samen waarin we het gesprek aangaan over de toekomst en de taken van erfgoedinstellingen. De conferentie richt zich op praktijkprofessionals uit de erfgoedsector en hun collega’s in samenwerkingsverbanden bij (landelijke) brancheorganisaties, de overheid of aanpalende sectoren, nationaal en internationaal. Daarnaast nodigen we ook ontwerpers, studenten en onderwijsinstellingen van harte uit om deel te nemen.

Registratie geeft toegang tot een tweedaags programma vol inspirerende presentaties, intervisiesessies, debatten, workshops, netwerkmomenten en rondleidingen.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Architectuur Dichterbij en van het programma van de conferentie Disclosing Futures – Rethinking HeritageSchrijf je dan in voor de AD Nieuwsbrief

datum
02/11/2022
03/11/2022
tijd
10:00 – 19:00
10:00 – 18:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Het programma en praktische informatie volgen in de komende maanden.

Woensdag 2 november € 70,00
Donderdag 3 november € 70,00
 

Rethinking Collections and Collecting. Inclusion, Exclusion and Multivocality.

Maatschappelijke belangen, politieke ideologieën, toegang tot technologie of economische dominantie: al deze factoren bepalen wie het verhaal van erfgoed vertelt, hoe het wordt verteld en wat het verhaal uiteindelijk is. Hoe geef je ruimte aan nieuwe verhalen en andere spelers? Kunnen we meerstemmigheid bevorderen door nieuwe lemma’s, vocabulaires en inzichten te vinden die afwijken van de normen die we gebruikt hebben om verhalen te vertellen? Inclusie en uitsluiting gaan niet alleen over de inhoud die wordt gearchiveerd en door wie; maar ook over bestaande structuren, systemen en methoden die gebaseerd zijn op specifieke machtsverhoudingen.

Unwritten rules

Hoe gaan we om met intellectueel eigendom en culturele waarden van stemmen die ondervertegenwoordigd zijn gebleven? Op basis van de ervaringen van verschillende instellingen gaan we in gesprek met Felicia Garcia community manager bij Local Contexts en Cindy Zalm, Head of Realization bij het National Museum of World Cultures.

Collecting Otherwise: Re-tooling and Re-thinking Institutional Research

Rondetafelgesprek over de noodzaak van nieuwe perspectieven op de taken en verantwoordelijkheden van een archiefbeherende instelling. We onderzoeken de manieren waarop we gedeeld erfgoed van gemeenschappen kunnen herbewerken, heroverwegen en hervertellen, door het materiaal vanuit een intersectioneel en dekoloniaal perspectief te bekijken.

Tracking Artistic Research on Blueprints

Artistiek onderzoek in archieven kan een grote bijdrage leveren aan de kennis over collecties en materialen. Caroline Lange doet sinds 2019 onderzoek in de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw naar de blauwdruk. Ze gaat in gesprek met curator Hetty Berens over een nieuwe onderzoeksmethode, tracking, en hoe de kennis uit dit soort onderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe perspectieven op ontwerpgeschiedenis.

Sustainable Collecting Approaches

Het antwoord op de kernvraag "wat waarderen we als cultureel erfgoed voor de toekomst", hangt af van wie je de vraag stelt. Het Nieuwe Instituut nam het eigen verleden van 100 jaar architectuurarchieven verzamelen onder de loep en ontdekte dat er een lange geschiedenis bestaat van het herwaarderen van architectuurarchieven. Wat betekent onderzoek naar de verzamelgeschiedenis van een collectie voor de toekomst van die collectie?

Technologies of Heritage: Restoration, Digitisation and Digital Preservation

Binnen dit thema verkennen we de technieken en ethiek van restauratie, conservering, digitalisering en materieel onderzoek van erfgoedobjecten. Welke nieuwe perspectieven op erfgoed worden door deze technieken geopend? Over erfgoed heerst het idee dat er een origineel is dat in zijn oorspronkelijke staat bewaard moet worden. De samenleving heeft van oudsher een voorkeur voor authenticiteit, met name in relatie tot erfgoed, kunst en design. Maar wat betekenen authenticiteit en auteurschap nog in het digitale tijdperk? Zijn bestaande denkkaders die de basis vormen van de museumpraktijk en het erfgoedbeleid, - met binaire concepten als origineel vs kopie, reëel vs virtueel, tastbaar vs immaterieel, digitaal vs analoog – inmiddels niet achterhaald? Ook gaan we in op de onvermijdelijkheid van verval en zelfs het omarmen ervan, door een alternatief begrip van erfgoedwaarde te hanteren.

Strategies for Conservation of Analoque Archives.

De omvang van architectuurarchieven is sinds 1870 enorm toegenomen door de uitvinding van de fotografie. Deze fotografische revolutie had tot gevolg dat blauwdrukken, witdrukken, bruindrukken, transparanten en acuten al dan niet samengesteld uit Zips het DNA vormen van deze architectuurarchieven. Deze variëteit in papiersoorten, chemicaliën, formaten, gebruikssporen en de wijze waarop archieven zijn verpakt, vormen grote uitdagingen bij de conservering van dit type archief.  In deze sessie gaan we in op de historische context van het ontstaan van dit type architectuurarchieven en de ambities en methoden van conservering en restauratie van dit deel van de architectuurcollectie van Het Nieuwe Instituut. Een speciale casus vormen de Zips (zelfklevende plasticfolies). Waarom en hoe gingen architecten hier mee werken en welke richtlijnen en methoden voor conservering doen recht aan de enorme variëteiten en hoeveelheden van dit materiaal?  

We blikken vooruit met ‘Lessons learned’: welke kennis is opgedaan met betrekking tot onderzoek en conserveren van architectuurarchieven? En hoe vloeien kennis en ervaring terug in de nationale en internationale praktijk met betrekking tot conservering van architectuurarchieven?

 

Keeping the Digital

Digitale tools zijn van grote invloed geweest op de architectuurpraktijk, het ontwerpproces en de architectuur. Het behoud van 'born digital’ materiaal vormt een grote uitdaging vanwege soft- en hardware die in onbruik raakt. Toegankelijkheid is daarom niet gegarandeerd. Hoe gaan we om met het archiveren en ontsluiten van dit erfgoed, en welk verhaal vertelt het over de digitalisering van de architectuurpraktijk?

Digitisation for Online Platforms

Het digitaliseren van de Rijkscollectie brengt veel uitdagingen, maar ook nieuwe kennis met zich mee. Het Nieuwe Instituut heeft een DigiLab ontwikkeld met mogelijkheden om grote formaten te digitaliseren. Naast een versnelling en vereenvoudiging van het opnameproces, zorgt het voor een hogere beeldkwaliteit en een veiliger omgang met de vaak kwetsbare stukken.

2D to 3D: Adding a New Dimension to Digitising Heritage

3D-digitalisering door middel van fotogrammetrie wordt steeds makkelijker en toegankelijker. Welke kansen biedt het 3D-digitaliseren van collecties, en wat zijn de beperkingen? Tijdens deze workshop kijken we naar de mogelijkheden van 3D scannen door middel van het digitaliseren van vijf maquettes met een mobiel apparaat.

Modern Photography

Tijdens het project Collectiekennis 2.0: Fotografie wordt een methode ontwikkeld waarmee collectiemedewerkers fotografische processen kunnen herkennen en werken kunnen monitoren, met als doel de duurzaamheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van fotografische werken te verbeteren.

Van Doesburg: Through the Restorer’s Eyes

De grootschalige restauratie van de Van Doesburgcollectie is in oktober 2022 afgerond. Restaurator Elizabeth Nijhoff Asser en kunsthistorici Wietse Coppes en Caro Verbeek gaan aan de hand van collectiestukken in op de afwegingen die gemaakt moesten worden bij de restauratie. Voor het eerst worden de resultaten van deze restauratie gedeeld met collega's in het veld.

Collaborations and networks

Wat betekent het voor instellingen om open platforms te gebruiken voor archiefcollecties? Om technieken in te zetten die de vragen van gebruikers als uitgangspunt nemen, in plaats van de organisatie van data? Binnen dit thema verkennen we decentrale vormen van archivering, nieuwe participatieve samenwerkingsverbanden, kennisnetwerken, crowdsourcing, en de transitie van collectiedata naar Linked Open Data. Daarmee ontstaan nieuwe relaties binnen een collectie, en nieuwe verbindingen tussen collecties.

The Quality of Standards

Waarom zijn standaarden voor IT-infrastructuur belangrijk voor de sector, zowel nationaal als internationaal? Hoe implementeer je de Digitale Erfgoed Referentie Architectuur (DERA)? Deze sessie zal fungeren als een praktische workshop voor collectiebeheerders.

Play with SPARQL

Hoe verandert SPARQL als RDF query language de manier waarop we onderzoek doen en welke resultaten kunnen we daarvan verwachten? Ontdek in een hands-on workshop hoe je je eigen SPARQL-query kunt maken op basis van het SPARQL Endpoint van Het Nieuwe Instituut en andere instellingen.

A Guide to Linked Open Data

Linked Data is een set ontwerpprincipes voor het delen van machineleesbare, onderling verbonden data op het web. In combinatie met Open Data (data die vrij kan worden gebruikt en verspreid), wordt dit Linked Open Data (LOD) genoemd. LOD is in staat om enorme datasets uit verschillende bronnen te verwerken en deze te koppelen aan Open Data, wat het ontdekken van informatie en efficiënte, datagestuurde analyse stimuleert. Hoe kunnen we collectiedata omzetten naar LOD? Wat is het effect van LOD op collectieregistratie? Welke standaarden zijn er naast SPARQL? Welke taken en rollen zijn er bij erfgoedinstellingen nodig om LOD te creëren? Een praktische gids voor wie zelf met LOD aan de slag wil.

Archiving Contemporary Architects

Hoe organiseren grote architectenbureaus hun archieven en hoe verhoudt zich dat tot de manier waarop archiefinstellingen dat doen? We praten met toonaangevende hedendaagse architectenbureaus over de rol die zij voor zichzelf en voor erfgoedinstellingen zien bij het behoud van hun werk en het beschikbaar stellen ervan in de toekomst.

The Knowledge of Others

Archiefbeherende instellingen hebben niet alle kennis in pacht, en vertegenwoordigen slechts een deel van de mogelijke perspectieven op een collectie. Hoe kunnen we gebruik maken van verrijkende informatie van derden en die in onze collecties implementeren? En hoe onderhoud je relaties met deze communities?

Alison's Room

De XR (Extended Reality)-installatie Alison's Room brengt de werkkamer van architect Alison Smithson in haar huis in Londen virtueel tot leven, De installatie is ontwikkeld door gastdonderzoeker Paula Strunden, op basis van uitgebreid onderzoek aan de hand van foto's, dagboeken en het archief van Alison en Peter Smithson.

The Living and Open Archive: Re-using Heritage, New User Groups, and Other Interfaces

De hedendaagse erfgoedpraktijk kenmerkt zich door actieve in plaats van passieve vormen van betrokkenheid, waarbij creatie, herinterpretatie, verspreiding, verbeelding en speculatie essentiële concepten en praktijken zijn. Wat zijn de implicaties van hedendaagse technologieën voor gebruikers? Digitale archieven bieden nieuwe, opwindende mogelijkheden, zoals machine learning, virtual reality en datavisualisatie, die gebruikers centraal stellen en hen niet als publiek, maar als deelnemers benaderen. Binnen dit thema richten we ons op de democratisering van erfgoed: op het faciliteren van (creatief) hergebruik van archiefmateriaal, collectief onderzoek en crowd editing.

Reusing Heritage, the Living and Open Archive

Het betrekken van makers en ontwerpers bij collecties, die door creatief hergebruik actief met de digitale collectie en de metadata aan de slag gaan, houdt een collectie levend en maatschappelijk relevant. Hoe open zijn collecties, en hoe draagt creatief hergebruik bij aan kritische reflectie op erfgoed- en archiefinstellingen?

Archiving Virtual Spaces

Een rondetafelgesprek over de uitdagingen en kansen met betrekking tot het beheer en de toegang tot archieven via virtuele ruimtes en het creëren van digitale infrastructuren voor virtuele ruimtes.

From Visitors to Users

Hoe kan de erfgoedsector gedragsprofielen gebruiken bij het ontwerpen van nieuwe digitale producten?

The Other Interface

Hoe ontwerp je een interface waarmee gebruikers een collectie intuïtief kunnen verkennen en ervaren? Dat was de vraag waarmee het in New York gevestigde ontwerpbureau Linked By Air aan de slag ging bij het ontwerpen van het nieuwe collectieplatform voor Het Nieuwe Instituut. Dan Michaelson, partner bij Linked By Air, vertelt over het ontwerpproces en hoe dit nieuwe platform verschillende ‘gedragsprofielen’ van online-erfgoedgebruikers faciliteert.

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker