Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het privé interieur wordt onder invloed van economische ontwikkelingen, een toegenomen obsessie voor collectieve veiligheid en een immer uitdijende digitale wereld steeds meer deel van de publieke ruimte. In contrast met het interieur lijkt de publieke ruimte meer en meer onderhevig te zijn aan mechanismen die ooit de privéwereld kenmerkten: openbare parken worden bijvoorbeeld geclaimd door commercie en vormen de locatie voor besloten partijtjes. Onder invloed van controle- en veiligheidsregimes zijn wij getuige van een gestaag proces waarin het interieur de dominante ruimte lijkt te worden. ‘Publieke’ interieurs zoals een winkelcentrum of een stationshal gelden weliswaar als publieke ruimten, maar zijn feitelijk in hoge mate gecontroleerde, gereguleerde en geprivatiseerde omgevingen.

Bovendien verdwijnt geleidelijk de klassieke visie op stad en landschap als elkaar uitsluitende fenomenen. Stad en land raken meer en meer verweven. Dat betekent bijvoorbeeld dat functies als afvalverwerking, energie-, en voedselproductie, die traditioneel op het platteland waren gesitueerd, nu worden geïntegreerd in hybride stadslandschappen.

Projecten die onder deze categorie tot stand kwamen zijn onder meer:

Automated Landscapes

Automated Landscapes maakt onderdeel uit van een serie projecten waarmee Het Nieuwe Instituut de implicaties van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) voor architectuur, design en digitale cultuur aan de orde wil stellen.

Architecture of Appropriation

Het project brengt de expertise van de kraakbeweging samen met architecten, archivarissen, onderzoekers en advocaten, en stelt manieren van onderzoek, archiveren en het representeren van precaire, collectieve en vaak gecriminaliseerde ruimtelijke praktijken ter discussie in een institutionele context van een archief en museum.

Monument

In de nasleep van opkomend nationalisme, toenemende kritiek op globalisering en aanhoudende emancipatorische strijd over de hele wereld, wordt in deze reeks onderzocht hoe monumenten een steeds belangrijkere en meer omstreden rol zijn gaan innemen in de vorming van nationale, etnische, gemeenschappelijke en andersoortige identiteiten.

Memory and Oblivion

Memory and Oblivion is een langlopend onderzoeksproject over ideologie, geheugen, herinnering en monumenten. In het project wordt stilgestaan bij de behoefte aan een nieuwe verhouding tussen onthouden en vergeten, aan de hand van casussen van over de hele wereld die de strijd tegen de geest van het fascisme verbeelden.

Vertical Atlas

Vertical Atlas is een onderzoeksproject waarin wordt toegewerkt naar de totstandkoming van een nieuw soort atlas om mee door de complexe technologisch-geografische situatie van de hedendaagse wereld te navigeren.

Geographies of Freedom

Geographies of Freedom is een onderzoeksproject rond de vraag wat vrijheid is, wat het betekent vrij te zijn en wat een vrij bestaan inhoudt.

Letters to the Mayor

Lokale en internationale architecten worden uitgenodigd om een brief te schrijven aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, waarin zij een aantal prangende vragen kunnen stellen en kenbaar kunnen maken wat zij, als architecten, belangrijk vinden binnen de politieke arena en in de besluitvorming over de stad en de stedelijke omgeving.

Work, Body, Leisure

Met WORK, BODY, LEISURE worden niet alleen veranderende ideeën over het menselijk lichaam verkend, maar zowel ruimtelijke configuraties als leefomstandigheden, die het resultaat zijn van actuele veranderingen op het terrein van arbeidsethos en arbeidscondities. Tegen de achtergrond van opkomende automatiseringstechnologieën, wil het project nieuwe vormen van creativiteit en betrokkenheid aanmoedigen.

Beyond the Cover

Beyond the Cover gaat op zoek naar de verhalen achter een reeks toonaangevende gebouwen. De serie nodigt architecten uit voorbij te gaan aan de vertrouwde beelden door één gebouw te bespreken in relatie tot regelgeving, financiering en beleid, om zo de politieke, economische en sociale relaties zichtbaar te maken die architectuur belichaamt.

Architecture and Representation

Een samenwerking van Het Nieuwe Instituut met mediaplatform e-flux Architecture en onderzoeksinstelling The Berlage waarin zowel binnen als buiten het architectuurveld wordt onderzocht wat het vermogen van representatie kan zijn.

Sicco Mansholt

In het langlopende onderzoek naar grondpolitiek wordt licht geworpen op de ruimtelijke implicaties van onze voedselproductie en hoe die wordt beïnvloed door beleid en politiek. De tentoonstelling Sicco Mansholt. Een goede Europeaan had hierin een centrale plaats. Deze tentoonstelling toonde hoe modernisering en schaalvergroting van de landbouw het Nederlandse landschap na de Tweede Wereldoorlog drastisch veranderde, en welke rol de bezielende leiding van landbouwpoliticus Sicco Mansholt daarbij speelde. In 2015 vormde de tentoonstelling de basis voor een samenwerking met Slow Food in onder meer Milaan tijdens de World Expo. In 2016 werd het onderzoeksdossier worden aangeboden aan verschillende landbouwministers van de Europese Unie.

Total Space

Total Space is een onderzoeksproject rond de internationale dimensies van het structuralisme, en de cross-disciplinaire uitwisseling tussen architectuur, stedenbouw, antropologie en systeemtheorie. Het project verbindt de geschiedenis van de twintigste eeuw met speculaties over de toekomst van de stad van de eenentwintigste eeuw. Dit meerjarige onderzoek naar het structuralisme is geïnitieerd door het Jaap Bakema Study Centre, een samenwerking tussen TU Delft en Het Nieuwe Instituut en valt binnen het Global Housing programma van de TU Delft.

Architectuur van Veiligheid

Drones & Honeycombs is een onderzoeksproject van fellow Malkit Shoshan, gericht op de mate waarin de moderne oorlogsvoering en het mondiale veiligheidsapparaat ons leefmilieu en onze steden beïnvloeden. Voorheen was er een duidelijke afbakening tussen oorlogsgebieden en de civiele wereld. Dat onderscheid lijkt ondertussen volledig opgelost: de oorlog is midden in de publieke ruimte terecht gekomen. Gedurende de Architectuurbiënnale van Venetië 2017 zal een vervolg op dit onderzoek in het Nederlands paviljoen worden tentoongesteld onder de titel Blue, de Architectuur van de UN Vredesmissie. Hierbij wordt de vredemissie opgevat als een katalysator voor lokale ontwikkeling. Beide projecten maken deel uit van een onderzoekstraject 'Architectuur van Veiligheid'.

1:1 Sets

1:1 is een drieluik van tentoonstellingen en een parallel programma dat zich richt op specifieke kwaliteiten van het interieur als snijpunt van architectuur, design en digitale cultuur. Door steeds uit te gaan van 1:1 modellen wordt bovendien de betekenis van representatie, en het tentoonstellingsontwerp in het bijzonder, onderzocht. Het eerste deel, 1:1 Sets, benaderde het idee van het interieur als uitdrukking van het individu.

1.1 Stijlkamers

1:1 Stijlkamers door Andreas Angelidakis vormde het tweede deel van het meerjarige drieluik over het interieur. Het Nieuwe Instituut nam de stijlkamer als aanleiding voor een programma over tentoonstellingsmodellen en ging in op het interieur als educatief model.

Delany Boutkan, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Setareh Noorani
Alex Walker